ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางพิสมัย จันทนมัฏฐะ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดเตรียมการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม