รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร: นักวิจัยมืออาชีพ รุ่นที่ 2

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร:นักวิจัยมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สำหรับนักวิชาการที่ปฎิบัติงานวิจัย ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และระดับชำนาญการ ไม่เกิน 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ และได้รู้เข้าใจทิศทางการดำเนินงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร อันจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จังหวัดปทุมธานี