รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) “Kick Off ผลิตพืชอินทรีย์และพืช GAP ให้มีคุณภาพปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร” พร้อม ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพายุปาบึก

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) “Kick Off ผลิตพืชอินทรีย์และพืช GAP ให้มีคุณภาพปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร” โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กล่าวรายงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพายุปาบึก ในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 200 ราย การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่และเวทีกลางให้เกษตรกรผู้นำ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์การ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ และการผลิต GAP พืช การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่การผลิตพืชอินทรีย์และผลิต GAP พืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรมีความรู้ เข้าใจสามารถนำเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์ต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชอินทรีย์และผลิต GAP พืชให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนำไปสู่การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร