รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมแปลง GAP ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงส้มโอทับทิมสยาม ของนางอัมพร สวัสดิ์สุข หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการตัดเลือกให้เป็นแปลง GAP ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 พร้อม ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพายุปาบึก ในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ราย โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นำชมและบรรยายสรุป