รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม บ้านสวนพอเพียง

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม บ้านสวนพอเพียง ของนางพวงเพ็ญจันทร์งาม young Smart Farmer อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งมอบโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง ระดับชุมชน