สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของจีนปี 2561

สำนักฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงศุลใหญ่ ณ นครหลวงกว่างโจว แจ้งเรื่อง สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของจีนปี ๒๕๖๑

CHINA