การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawonge Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES)

สถาบันเกษตราธิการ สปกษ. แจ้งเรื่อง การขอออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่มเติมจะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการ

DIFA TES