การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจีน

กผง. แจ้งเรื่อง การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารและผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจีน

img114