สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

กผง. แจ้งเรื่อง ด้วยสำนักงานเกษตต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒Janpan