ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย National Bioengineered Food Disclosure Standard (NBFDS)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งรายงานการประกาศกฎระเบียบสุดท้าย National Bioengineered Food Disclosure Standard (NBFDS)

NBFDS