แนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓

สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งรายงานแนวโน้มด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรบ ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓

img131