อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศภูฏาน

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศภูฏาน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ความสำเร็จของกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร