อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ของกรมวิชาการเกษตร ประเด็นที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองกับการเกษตรยุคใหม่