อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยครั้งที่ 5

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยครั้งที่ 5 โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตร ประจำรุ่นที่ 2/61 รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(สปท) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 800 คน