กรมวิชาการเกษตรร่วมโชว์ “ทับเบิกโมเดล” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.จารุวรรณ บางแวก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และนางพิสมัย จันทนมัฏฐะ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้จัดแสดงโครงการพัฒนาการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยเด่นที่ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่เขาหัวโล้นภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ การพัฒนาพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน การอบรมเกษตรกรด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิต การตลาดเพื่อสุขภาพ และลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ ถือเป็นการบูรณาการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร