อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025”

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025” ร่วมกับ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือระยะที่ 2 ระหว่างปี 2562 -2565 เพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ