รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 สถาบันวิจัยพืชสวน

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมวิชาการประจำปี 2562 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ มีศักยภาพ และส่งเสริมการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ซึ่งสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยพืชสวนเศรษฐกิจของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ ณโรงแรมดิวาน่า พลาว่ากระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่