อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดอาคารกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดอาคารปฎิบัติการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการทำงาน บทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และหน่วยงานในสังกัดกับกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ให้การต้อนรับ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี