ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและร่วมจัดนิทรรศการ

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายจักรพรรดิ์ วุ้นซีแสง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและร่วมจัดนิทรรศการ ณ บริเวณเทศบาลตำบลศรีรัตนะ บ้านสำโรงระวี หมู่ 15 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 500 คน