อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมที่ FAO ด้านสุขอนามัยพืช

  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วย นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผอ.กลุ่บริหารศัตรูพืช นางสาวชลธิชา รักใคร่ รษก.ผอ.กลุ่มวิจัยกักกันพืช นายประทีป อารยะกิตติพงศ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสุขอนามัยพืช (14th Session of the Commission on Phytosanitary Measures) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี การประชุมนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย การอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention : IPPC) พร้อมกันนี้ได้มีประชุมเตรียมท่าทีของกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค APPPC