รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานเป็นเวทีระดับชาติที่นําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกําหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวของ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำหรับครั้งนี้มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมจัดแสดงโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยังยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์