ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 / 2562

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมาย นายบุญชู สายธนู ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อให้บริการด้านวิชาการและปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี โดยงานคลีนิคเกษตรเป็นงานที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันบริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรและประชาชนในที่สุด