ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จำนวน 146 คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย” ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 ซึ่งมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก