ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย”

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย” เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นวิทยากรไปอบรมเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ให้เป็นวิทยากรเพื่อไปอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างพ่น ต่อไป ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร