รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ณ สำนักงานรองอธิบดี ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร