รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจาณาคุณสมบัติและการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q – Shop สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ ผู้ขอต่ออายุ ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ Q – Shop ร่วมกับนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ นายศรัญย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร