อธิบดีและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดสระแก้ว

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายจำรอง ดาวเรือง นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำรวจโดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และหน่วยในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร