ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมทางไกลออนไลน์(Web conference) เรื่อง การรับฟังนโยบาย กรมอบหมายภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแก่บุคคลากรของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจร ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร