รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลังและความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่มันสำปะหลัง (Mega Farm Enterprise)

  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด สถานการณ์ของการระบาดของโรคและแมลงที่สำคัญ และความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่มันสำปะหลัง (Mega Farm Enterprise) ในการนี้ นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการและเลขานุการ นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์