ประชุมวิชาการประจำปี 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 กล่าวต้อนรับและนำชม