ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางพิสมัย จันทนมัฏฐะ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี