รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยมีนายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในกำกับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นำชมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและรายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซม