อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นด้านการส่งออกสินค้าพืชไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นด้านการส่งออกสินค้าพืชไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออกจากไทยไปจีน การขยายช่องทางการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนโดยผ่านประเทศที่ 3 การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนและโรงคัดบรรจุผลไม้ที่นำเข้า-ส่งออกระหว่างไทยและจีน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 กรมวิชาการเกษตร