รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On-the-job Training Course on Off-Season Fruit and Vegetrable Crops Production in Thailand

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On-the-job Training Course on Off-Season Fruit and Vegetrable Crops Production in Thailand ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมกสิกรรมและเกษตรกรต้นแบบประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร การฝึกอบรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ Promoting Climate Resilience in Farming communities of Cambodia ของแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 3 ปี ไทย-กัมพูชา สาขาเกษตร