ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามมติที่ประชุมเครือข่ายการตรวจวิเตเคราะห์สินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมอาเชี่ยนและการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการแสดงเจตนารมณ์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน