แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาวิชาการ “ฝ่าวิกฤติกับดักรายได้ด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย”