อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “การขอเปิดเส้นทางการขนส่งผลไม้จากไทยเข้าสู่จีน ณ ด่านตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง”

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “การขอเปิดเส้นทางการขนส่งผลไม้จากไทยเข้าสู่จีน ณ ด่านตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง”  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ผู้ประกอบการส่งออก และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร