รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานด่านตรวจพืชช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานด่านตรวจพืชช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายปิติพงศ์ นุวงศ์ศรี หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก กล่าวต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง ๗ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ ภายในบริเวณด่านตรวจพืชช่องเม็ก โดยมีนายจักรพรรค์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ บรรยายสรุปและนำชม