รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงของนายสงวน จบศรี ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจักรพรรค์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และนายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการชำนาญการ บรรยายสรุปและนำชม