สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ กรมการข้าว บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562