ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 สวพ.4

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รอง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ โรงแรมบลูโฮเต็ล นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กล่าวรายงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 การจัดสัมมนาครั้งนีเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ระหว่างนักวิจัยและเป็นการวางแผนงานวิจัยในอนาคตพร้อมทัังเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4