อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี”

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี” โดยมีนางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งร่วมวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากร และงบประมาณของแต่ละแผนปฏิบัติการให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม