อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ประจำปี 2562 เรื่อง “อารักขาพืชสร้างสรรค์ ก้าวทันยุทธศาสตร์ชาติ”

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ประจำปี 2562 เรื่อง “อารักขาพืชสร้างสรรค์ ก้าวทันยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้รับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานวิจัยและงานด้านอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างแนวปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยร่วมกัน ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก