รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานด่านตรวจพืชนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานด่านตรวจพืชนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนางจินตนา สุมขุนทด หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม กล่าวต้อนรับ พร้อมเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชนครพนม โอกาสนี้นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ และคณะร่วมตรวจติดตาม