รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปและนำชมแปลงทดสอบพันธุ์ลิ้นจี่”สายพันธุ์นพ.1(นครพนม1)และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ(เกษตรทฤษฎีใหม่) จังหวัดนครพนม

  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายสรุปและนำชมแปลงทดสอบพันธุ์ลิ้นจี่ “สายพันธุ์ นพ.1(นครพนม1)” และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) จังหวัดนครพนม