รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย และติดตามงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย และติดตามงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าตึกอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชม การสาธิตการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย แมลงหางหนีบ แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตชีวินทรีย์ ไส้เดือนฝอย กลุ่มเกษตรการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ตำบลพุนกยุง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์