อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2562

 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาชาวไร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมันสำปะหลังยั่งยืน (อุบลโมเดล) ให้กับผู้ตรวจประเมินผลงานจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นพร้อมลงพื้นที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ณ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด และแปลงเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานีถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร