ประชุมเรื่องการปฏิบัติงานด้านกักกันพืชของไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายอุดร อุณหวุฒิ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ต้อนรับ Ms. Doe Doe, Plant Protection Specialist และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ภูฎาน และร่วมประชุมเรื่องการปฏิบัติงานด้านกักกันพืชของไทย และการเกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏฺิบัติการชีวเคมีหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้าง การควบคุมพืชโดยชีววิธี ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร