อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Conflict of Interest ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “Conflict of Interest ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ