รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือเรื่อง “การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)”

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือเรื่อง “การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)” เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ กับสำนักงาน ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร